Activiteiten

Certificatie

Wij voeren verschillende certificeringsopdrachten uit, of het nu gaat om technische producten of managementsystemen.

Certificatie volgens de spoorweginteroperabiliteitsrichtlijn:

 • De beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabiliteitsonderdelen en de « EG »-keuringsprocedure van structurele subsystemen van het conventionele trans-Europees spoorwegsysteem in het kader van de richtlijn 2008/57/EG;
 • De conformiteitsbeoordeling van spoorwegonderdelen en -subsystemen volgens de nationale technische voorschriften in geval er geen technische specificaties inzake interoperabiliteit zijn of als deze hiervan afwijken.

Certificatie volgens de richtlijn inzake de veiligheid op de spoorwegen:

 • De (vereiste of vrijwillige) certificatie van onderhoudsmanagementsystemen van een met het onderhoud belaste entiteit in overeenstemming met de verordening (EU) 2019/779 (ECM) alsook de certificatie van onderhoudswerkplaatsen. Bij de certificatie van de onderhoudswerkplaatsen voor goederenwagons is het mogelijk om de ECMF IV audit te combineren met een beoordeling door VERS).

Certificatie van managementsystemen:

 • De vrijwillige certificatie volgens de ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen van spoorweggerelateerde bedrijven. Deze certificatie kan gecombineerd verlopen met de certificatie van onderhoudsmanagementsystemen van goederen- of passagiersvoertuigen volgens de verordening (EU) 2019/779. Certifer Belgorail heeft de ISO 17021-1 accreditatie voor de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen aangevraagd bij BELAC. Het accreditatieproces is lopende.

 

Het certificeringsproces van managementsystemen volgt een 5-stappenplan:

 • Aanvraag tot certificatie: Hierin beschrijft de klant het precieze bereik van de gewenste certificatie en de context waarin de organisatie werkt. Ter ondersteuning bieden wij aangepaste formulieren aan. Aarzel niet ons hiervoor te contacteren.
 • Evaluatie en offerte: Valt uw aanvraag binnen het bereik van onze diensten, dan maken wij voor u een aangepaste offerte op tezamen met een planning voor de certificatie-audit en de daarbij horende certificatiecyclus.
 • Audit: De audits vinden plaats volgens een standaard proces:
  1. Stap 1: Evaluatie van de paraatheid tot certificeren, documentaire audit of identificatie van de veranderingen en opmaken van een auditagenda. Deze Stap 1 vindt plaats in de eigen kantoren, maar kan indien nodig ook verbonden zijn aan een bezoek ter plaatse.
  2. Stap 2: Het effectieve onderzoek naar de conformiteit aan de vooropgestelde richtlijn of norm. Dit onderzoek wordt steeds ter plaatse bij de klant uitgevoerd. (Remote auditeren kan onder bepaalde omstandigheden).

Voor elk deel van de audit wordt er een auditverslag opgemaakt.

 • Certificatiebeslissing: Op basis van het auditrapport met objectieve bewijzen en het advies van de auditor of inspecteur, neemt het certificeringscomité een beslissing met betrekking tot de toekenning en uitreiking van een certificaat voor de geauditeerde/geïnspecteerde diensten, Het certificaat zal de geldigheidsbepalingen van het certificatieschema volgen. (Dit kan voor 1, 2, 3 of 5 jaar zijn).
 • Opvolging: Afhankelijk van de duur van de certificatiecyclus en de vereisten van het certificatieschema zullen één of meerdere opvolgingsaudits of -inspecties worden ingepland en uitgevoerd. Deze audits zullen de stappen van de certificatie-audit volgen, al kan het zijn dat de Stap 1 audit tot een minimum wordt gereduceerd.
 • Vernieuwing van het certificaat: aan het einde van een certificeringsperiode wordt een vernieuwing uitgevoerd. Hiervoor worden dezelfde stappen doorlopen als voor de initiële certificeringscyclus zoals hierboven beschreven. Doorgaans wordt de vernieuwing gestart 3 maanden voor het verlopen van het geldige certificaat, zodat een beslissing tot hercertificering kan worden genomen door het Certificeringscomité voordat het huidige certificaat verloopt. Het nieuwe certificaat gaat in op de dag na de vervaldatum van het huidige certificaat en heeft een looptijd zoals beschreven in het geldende certificeringsschema.
Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS