Bedrijf

Waarde

Certifer Belgorail wil een referentie zijn als certificeringsinstantie in het domein van spoorwegvervoer en geleid vervoer (metro, tram, …), die in staat is het geheel van de reglementaire voorschriften voortvloeiend uit Europese richtlijnen of andere wettelijke bepalingen betreffende de interoperabiliteit en de veiligheid op de spoorwegen te bestrijken.

Dit resultaat kan enkel bereikt worden door rekening te houden met de belangrijkste kwaliteitsdoelstellingen:

 • de nauwgezetheid en onpartijdigheid van onze methoden garanderen;
 • elk belangenconflict vermijden;
 • de vertrouwelijkheid garanderen van informatie die ons werd toevertrouwd bij beoordelingen;
 • ervoor zorgen dat de door Certifer Belgorail uitgereikte certificaten internationaal erkend zijn, onder meer door de toepassing van normen en standaarden die van toepassing zijn op onze activiteiten als certificerings- en inspectie-instantie.

Om een voldoende volume van activiteiten te ontwikkelen en te behouden in deze context, teneinde haar bestaan te handhaven, is het bedrijf ook van plan om geleidelijk aan haar activiteiten uit te breiden in landen die vrijwillig de bepalingen uit de Europese wetgeving betreffende transport toepassen, zoals de niet-Europese landen die lid zijn van OTIF.

 

Onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsbeleid

De onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit zijn essentiële en voor de hand liggende vereisten voor een certificeringsorganisme. Wij gaan evenwel nog een stap verder, door ons tot een systematische aanpak te verbinden en door het toepassen van specifieke regels teneinde het naleven, op elk moment, van die voorwaarden te garanderen.

Het vertrouwen dat wij bij onze klanten en bij onze belanghebbenden opwekken, is de sleutel tot ons succes, als organisatie en als individuen. In de hoedanigheid van referentie in onze sector, houden wij ons aan de hoogste standaarden van professioneel gedrag. Het huidig beleid is een uiting van de waarden die doorheen onze organisatie, onze zaken en onze klanten en belanghebbenden worden gedeeld.

Teneinde de integriteit als onafhankelijke derde partij te verzekeren, verbindt Certifer Belgorail er zich toe:

 • geen opdrachten uit te in de hoedanigheid van:
  • ontwerper, fabrikant, installateur, verdeler, verantwoordelijke voor het onderhoud van een gecertificeerd of nagezien product;
  • ontwerper, gebruiker, operator, verantwoordelijke voor het onderhoud van de gecertificeerde of nageziene werkwijze;
  • ontwerper, gebruiker, leverancier, vertegenwoordiger van de naverkoopdienst van de gecertificeerd dienst;
 • geen adviesopdrachten voor te stellen of te voorzien;
 • geen beheersadviezen of interne audits aan de klanten voor te stellen of te leveren, wanneer het certificatieprogramma de evaluatie van het managementsysteem van de klant vereist;
 • waakzaam zijn en een luisterend oor bieden voor om het even welke opmerking of een eventuele intimidatie die zou kunnen plaatsvinden tussen de klant en Certifer Belgorail of zijn personeel.

Om deze doelstellingen te behalen, werden bepaalde principes en regels vastgelegd.

 • Wij leven strikt de vereisten na, opgelegd door de toepasselijke accreditatieregels, wetgevingen en regelgevingen;
 • Al onze interne en externe evaluatoren dienen een document te ondertekenen, waarmee ze verklaren onpartijdig en objectief te blijven;
 • Voor elk project, ondertekenen onze interne en externe evaluatoren (inspecteurs en auditoren) een onpartijdigheidscharter eigen aan het project;
 • Onze medewerkers (inbegrepen senior management en het beoordelingspersoneel) hebben geen enkel financieel belang bij de besluiten van de rapporten en de attesten uitgereikt tijdens de activiteiten;
 • Een Adviescomité, bestaand uit vertegenwoordigers van onze klanten, eindgebruikers, autoriteiten en belanghebbenden uit de spoorwegsector, verzekeren onze objectiviteit en onze onpartijdigheid op elk moment;
 • De rol van het auditteam en van het Certificatiecomité in het certificatieverloop, is verschillend. Het Certificatiecomité beslist over het al dan niet toekennen van het certificaat. De beslissing wordt steevast genomen door een persoon die geen deel uitmaakt van het auditteam;
 • Wij analyseren bijkomend de onverenigbaarheden, teneinde belangenconflicten van de interne of externe medewerkers die aan het beoordelings- of beslissingsverloop deelnemen, te vermijden;
 • Teneinde risico’s van onpartijdigheid te voorkomen, heeft Certifer Belgorail een document opgesteld met betrekking tot het beheer van de risico’s. Dit document wordt onder aandacht van het Adviescomité gebracht en heeft tot doel:
  • risico's identificeren die de onpartijdigheid van Certifer Belgorail zouden kunnen beïnvloeden;
  • deze analyse uitbreiden naar de risico’s die het succesvol implementeren van de activiteiten van Certifer Belgorail zouden kunnen beïnvloeden ;
  • deze identificatie uitbreiden naar de risico’s met betrekking tot enerlei druk, incentive, in het bijzonder van financiële aard, met een waarschijnlijke beïnvloeding van de beoordelingen of de resultaten van de conformiteitsactiviteiten;
  • indien gewenst, oplossingen voorstellen om geïdentificeerde risico’s te beheren.

Het Kwaliteitssysteem van Certifer Belgorail beheert de voorwaarden en de regels om de onpartijdigheid en de objectiviteit van Certifer Belgorail en zijn medewerkers, te implementeren en te verzekeren.

 

 

 

 

 

 

Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS